Přihlásit se

Meteorit sám o sobě obsahuje primárně železo a nikl a zvláštní vzor na jeho povrchu je výsledkem toho, jak se kovy ochladily, když meteorit před všemi těmi lety spadl na zem. Vzhledem k tomu, že jejich vzhled je výsledkem přirozeného jevu http://www.replikyhodinky.com, vzor se bude lišit od jednoho ciferníku meteoritu k druhému a žádné dvě hodinky nebudou vypadat úplně stejně.

Obchodní podmínky

Následující obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.uniqworld.cz

Vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím fyzická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších zápisů.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávky přes internetový obchod www.uniqworld.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Vyplnění předepsaných údajů a náležitostí ve formuláři je podmínkou platnosti elektronické objednávky. Adresa uvedená v registračním formuláři je místem dodání zboží. Převzetím a zaplacením přechází vlastnické právo na zboží na kupujícího. Vyplnění registračního formuláře či závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího v termínu, který bude sdělen při potvrzení objednávky. Kupující vždy obdrží ke zboží doklad o koupi (faktura, prodejka). Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci nebudou poskytnuty třetí osobě a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze, když o to zákazník písemně či přes autorizovaný e-mail požádá. Prodávající má právo odmítnout objednávku, jestliže kupující opakovaně neplní své závazky - odebrání zboží a zaplacení kupní ceny. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí od kupní smlouvy z výše uvedených důvodů, bude vrácena celá částka nejpozději do 7 dnů.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést do formuláře správnou a úplnou adresu, na kterou má být zboží zasláno. Kupující je povinen objednané zboží odebrat a zaplatit. S konečnou cenou je kupující seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím závazném potvrzení. Kupující má právo zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, požádá-li o to písemně či přes autorizovaný e-mail. Prodávající vymaže údaje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti.
Je-li na produktu, na jeho obalu, v návodu připojenému k produktu uvedena doba, po kterou lze produkt užívat, má zákazník u takového produktu po stanovenou dobu práva jako při záruce za jakost dle Občanského zákoníku

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má možnost vrácení nevhodného výrobku do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu. Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem nejpozději do 30ti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu není možné, bylo-li zboží použito.
Podmínky vrácení zboží:
- nepoškozené zboží
- zboží v původním obalu
- s kompletním příslušenstvím, se kterým bylo dodáno
- nerozbalené, bylo-li zabaleno do speciálního obalu
- se všemi doklady, které byly dodány - záruční list, manuál atd.
- vráceno v zákonem stanoveném termínu, tj. do 14 dnů od převzetí

 

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky bude na uvedenou e-mailovou adresu doručeno automatické potvrzení objednávky. Ty jsou vyřizovány obvykle ten stejný den, byla-li objednávka přijata do 14,00 hodin, nejpozději však následující pracovní den.

 

Rozpor s kupní smlouvou dle § 616 Občanského zákoníku

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na bezplatné a bezodkladné uvedení do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupení od smlouvy. Toto neplatí, jestliže kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.

 

Závěrečné ujednání

Objednávka je po svém doručení prodávajícímu archivována jako uzavřená smlouva za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.10.2015.


Sídlo

UNIQWORLD
Jezuitská 17
Brno - střed
602 00

Objednávky

info@uniqworld.cz
+420 777 573 760


http://www.uniqworld.cz